[ෂැංහයි] 2020 දී ෂැංහයි පේටන්ට් බලපත්‍ර වැඩ නියමු නිරූපණ ඒකකයේ ප්‍රසිද්ධිය පිළිගැනීමට සැලසුම් කර ඇත

“ෂැංහයි නාගරික ව්‍යවසාය හා ආයතන පේටන්ට් වැඩ නියමු නිරූපණ ඒකකය හඳුනාගැනීම සහ කළමනාකරණ මිනුම්” (ෂැංහයි ෂිජු ﹝ 2017 ﹞ 62) ට අනුව එය විශේෂ expert සමාලෝචන සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටි සම්මත කර ඇති අතර නාගරික බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ පක්ෂ කමිටුව විසින් සමාලෝචනය කර ඇත. කාර්යාල. සීමාසහිත තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම ඇතුළුව ෂැංහයි මැජික් 97 ඒකක හඳුනා ගැනීමට යෝජනා වී ඇති අතර 2020 දී ෂැංහයි හි පේටන්ට් කටයුතු සඳහා නියමු ව්‍යවසායන් වනු ඇත; 2020 වන විට ෂැංහයි ජියාතොං විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට අනුබද්ධ රුජින් රෝහල ඇතුළු ඒකක 4 ක් ෂැංහයි හි පේටන්ට් බලපත්‍ර කටයුතු සඳහා නියමු ආයතන ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වේ. සීමාසහිත ෂැංහයි හොංයාන් ලොජිස්ටික්ස් ටෙක්නොලොජි සමාගම සහ අනෙකුත් ඒකක 28 යනු 2020 දී ෂැංහයි පේටන්ට් බලපත්‍ර වැඩ කිරීමේ ව්‍යාපාර වේ; 2020 දී ඩොන්ගුවා විශ්ව විද්‍යාලය ඇතුළු ඒකක 3 ක් ෂැංහයි පේටන්ට් බලපත්‍ර වැඩ කිරීමේ ආයතන ලෙස පිළිගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. ලැයිස්තුව දැන් ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත.

ප්‍රචාරණ කාලය 2020 ජූලි 21 සිට 2020 ජූලි 29 දක්වා වේ. ප්‍රසිද්ධියට පත් ආයතනයට ඔබට කිසියම් විරෝධයක් ඇත්නම් කරුණාකර ෂැංහයි බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලයේ බුද්ධිමය දේපළ සංවර්ධන ප්‍රවර්ධන කාර්යාලය අමතන්න.

අමතන්න: ෆැන්ග් ෆැන්ග් දුරකථන: 23110882 ෆැක්ස්: 50723882

විද්‍යුත් තැපෑල: ffang@zscqj.shanghai.gov.cn

2020 දී ෂැංහයි නාගරික පේටන්ට් වැඩ නියමු ආයතන ලැයිස්තුව

序号 单位
1 上海 交通 大学 医学院 附属 瑞金
2 上海 长征
3 上海市 东方 医院 (同济大学 附属 东方
4 中国 船舶 工业 集团公司 0

2020 දී ෂැංහයි හි පේටන්ට් වැඩ සඳහා නිරූපණ ආයතන ලැයිස්තුව

序号 单位
1 东华
2 上海 应用 技术
3 复旦大学 附属 眼 耳鼻喉科

2020 දී ෂැංහයි පේටන්ට් වැඩ නිරූපණ ව්‍යාපාර ලැයිස්තුව

序号 单位
1 上海 鸿 研 物流 技术
2 上海 微创 电 生理 医疗 科技
3 上海 皓 元 生物 医药 科技
4 盛 美 半导体 设备 (上海)
5 上海 微创 心脉 医疗 科技
6 移 康 智能 科技 (上海)
7 上海 创 远 仪器 技术
8 上 海凯利泰 医疗 科技
9 上海 华 力 微电子
10 上海 飞机 制造
11 伽蓝 (集团)
12 上海 触 乐 信息 科技
13 上海 三思 电子 工程
14 国 核电站 运行 服务 技术
15 上海 广 为 焊接 设备
16 上海 海 优 威 新 材料
17 上海 建 工 二 建 集团
18 上海 微 谱 化工 技术 服务
19 上海 华 理 生物 医药
20 上海 电 巴 新 能源 科技
21 上海 恒 劲 动力 科技
22 国药 集团 化学 试剂
23 上海 为 彪 汽配 制造
24 上海 丰 信 环保 科技
25 上海 仪 电 显示 材料
26 上海 建 工 五 建 集团
27 上海 三 友 医疗 器械
28 上海 一鸣 过滤 技术

2020 දී ෂැංහයි පේටන්ට් වැඩ නියමු ව්‍යවසායයන්ගේ ලැයිස්තුව

序号 单位
1 上海 幻 电 信息 科技
2 星 环 信息 科技 (上海)
3 上海 辰 竹 仪表
4 尚科生 物 医药 (上海)
5 上海 乐 研 电气
6 创 领 ​​心律 管理 医疗 器械 (上海)
7 深 兰 科技 (上海)
8 拉扎斯 网络 科技 (上海)
9 竹 间 智能 科技 (上海)
10 恒 玄 科技 (上海)
11 上海 比 路 电子
12 上海 中 翊 日 化
13 银联 商务
14 上海 清 美 绿色食品 (集团)
15 上海 安 路 信息 科技
16 上海 宝 藤 生物 医药 科技
17 上海 复 宏 汉 霖 生物 技术
18 恬 家 (上海) 信息 科技
19 上海 秀 新 臣 邦 医药 科技
20 中 建材 凯盛 机器人 (上海)
21 上海 长 凯 岩土 工程
22 上海 能 正 渔业 科技 开发
23 上 海瑞柯恩 激光 技术
24 中 船 航海 科技 有限 责任
25 上海 钛 米 机器人
26 上海 瀚 银 信息 技术
27 上海 超 硅 半导体
28 理想 晶 延 半导体 设备 (上海
29 上海 和 汇 安全 用品
30 上海 泛华 紧固 系统
31 费 勉 仪器 科技 (上海)
32 上海 电 科 智能 系统
33 上海 正 雅 齿科 科技
34 上海 天 臣 射频 技术
35 上海 复 星星 泰 医药 科技
36 上海 建 工 材料 工程
37 上海 天 慈 生物 谷 生物 工程
38 上 海雷诺尔 科技
39 上海 重塑 能源 科技
40 上海 仁 创 环境 科技
41 上海 紫 丹 食品 包装 印刷
42 上 海艾 为 电子 技术
43 上海 合时 智能 科技
44 上 海康比利 仪表
45 上海 天诚 通信 技术
46 上海 艾瑞德 生物 科技
47 上 海肇 观 电子 科技
48 上 海贝思特 电气
49 上海 金山 锦湖 日 丽 塑料
50 上海 七 牛 信息 技术
51 优 刻 得 科技
52 阳光 电源 (上海)
53 博 动 医学 影像 科技 (上海
54 明基 智能 科技 (上海)
55 微创 (上海) 医疗 机器人
56 科 济 生物 医药 (上海)
57 康 码 (上海) 生物 科技
58 上 海特波 电机
59 上海 车 功 坊 智能 科技
60 朗 华 全能 自控 设备 (上海
61 上海 大众 祥 源 动力 供应
62 上海 芯 龙 光电 科技
63 维亚 生物 科技 (上海)
64 携程 计算机 技术 (上海)
65 上海 袋式 除尘 配件
66 上海 安 谱 实验 科技
67 上海 易 教 信息 科技
68 至 本 医疗 科技 (上海)
69 安 乃 达 驱动 技术 (上海
70 上海 优 卡迪 生物 医药 科技
71 中国 铁路 通信 信号 上海 工程 局
72 上海 彩虹 鱼 海洋 科技
73 上 海沃 典 工业 自动化
74 上 海利 正 卫星 应用 技术
75 上 海迈泰 君 奥 生物 技术
76 延锋 安 道 拓 座椅 机械 部件
77 上海 衡 拓 液压 控制 技术
78 上海 昕 健 医疗 技术
79 上海 原 能 细胞 生物 低温 设备
80 上海 江 浪 科技
81 上海 彩 迩 文 生化 科技
82 上海 威特 力 焊接 设备 制造
83 安 硕 文教 用品 (上海)
84 上海 江河 幕墙 系统工程
85 上海 龙翔 生物 医药 开发
86 科特亚 照明 (上海)
87 岛 津 分析 技术 研发 (上海
88 上海 图 漾 信息 科技
89 上海 紫 江 新 材料 科技
90 上海 华谊 (集团)
91 上海 晋 拓 金属 制品
92 上海 云 泽 生物 科技
93 上海 紫 东 尼龙 材料 科技
94 上海 馨 远 医药 科技
95 华威 粘结 材料 (上海)
96 爱 驰 汽车 (上海)
97 上 海埃 依 斯 航天 科技

 

 


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -10-2020