ෂැංහයි හි 2020 “විද්‍යා හා තාක්ෂණ නවෝත්පාදන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම” තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදන අරමුදලේ (දෙවන කණ්ඩායම) යෝජිත ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුව