2019 දී සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කයේ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායන් සඳහා යෝජිත සම්මාන ලැයිස්තුව පිළිබඳ නිවේදනය

“ජී 60 විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොරිඩෝවේ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායන් සංවර්ධනය කිරීම වේගවත් කිරීම පිළිබඳ සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කය” (හුසොන් ෆුගුයි [2019] අංක 23) ලේඛනයේ ආත්මයට අනුව, 2019 සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික් අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය ලබා දීමට යෝජනා කෙරේ. ව්යවසායන් 524 ක් සඳහා සම්මානය සහ සහාය. ලැයිස්තුව (විස්තර සඳහා ඇමුණුම බලන්න) ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන අතර මහජන අධීක්ෂණයට යටත් වේ.

ප්‍රචාරණ කාලය ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට වැඩ කරන දින 5 කි. ඔබට කිසියම් විරෝධයක් ඇත්නම්, කරුණාකර ඔබේ සැබෑ නම සමඟ දිස්ත්‍රික් විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව අමතා ලිඛිත අදහස් දක්වන්න.

ඇමතුම් අංකය: 37735540 37735547

ඇමුණුම: 2019 දී සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කයේ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායන් සඳහා යෝජිත සම්මාන ලැයිස්තුව

ෂැංහයි හි සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික් විද්‍යා හා තාක්ෂණ කමිටුව

 

2019 දී සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කයේ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායන් සඳහා යෝජිත සම්මාන ලැයිස්තුව

序号

企业

奖励

奖励 金额 (万元

1

上海 洞 舟 实业

首次

20

2

上 海凯森 环保 科技

首次

20

3

上海 昕 沐 化学 科技

首次

20

4

帜 存 数据 技术 (上海)

首次

20

5

上海 裕 诗 实业

首次

20

6

上海 发 之 源 电气

首次

20

7

上海 世 禹 精密 机械

首次

20

8

费 籁 电气 (上海)

首次

20

9

上海 微行 炉 业

首次

20

10

上海 东 铁 五金

首次

20

11

上海 知 此 电子 科技

首次

20

12

上海 驰 法 电子 科技

首次

20

13

上海 成 峰 流体 设备

首次

20

14

上海 宏 端 精密 机械

首次

20

15

上海 英 硕 自动化 科技

首次

20

16

上海 源 豪 检测 技术

首次

20

17

上海 锐 服 环境 科技

首次

20

18

上海 傲 工 科技

首次

20

19

上海 源 控 自动化 技术

首次

20

20

上海 馨 远 医药 科技

首次

20

21

大 鲸 娱乐 设备 (上海)

首次

20

22

弗 令 慈 (上海) 自动化

首次

20

23

上海 花猫 环境 科技

首次

20

24

中 纺 联 检 (上海) 检验 技术 服务

首次

20

25

上海 经 世 电子

首次

20

26

上海 品 依 数据 科技

首次

20

27

齐 耐 润 工业 设备 (上海

首次

20

28

上 海南 邑 软件

首次

20

29

上海 程 富 环境 科技

首次

20

30

云 因 系统工程 (上海)

首次

20

31

昂伯 (上海) 真空 设备

首次

20

32

上海 立新 电器 控制 设备

首次

20

33

上 海基 深 仪器 仪表

首次

20

34

上海 长 开 电气

首次

20

35

上海 颢 汉 数字 技术

首次

20

36

上 海摩 象 网络 科技

首次

20

37

上海 孚 视 医疗 科技

首次

20

38

瑞 必 科 净化 设备 (上海

首次

20

39

应 微 智能 科技 (上海)

首次

20

40

上海 酬 勤 家俱

首次

20

41

上 海纳科 助剂

首次

20

42

空 联 净化 技术 (上海)

首次

20

43

上海 玖 银 电子 科技

首次

20

44

上 海伽 易 信息 技术

首次

20

45

上海 永 育 信息 科技

首次

20

46

古玛 智能 装备 (上海)

首次

20

47

上 海格尼特 控制 技术

首次

20

48

上 海维努 信息 科技

首次

20

49

上海 樱花 化 研 化工 科技

首次

20

50

铽 罗 (上海) 机器人 科技

首次

20

51

上海 海 业 机电 设备

首次

20

52

上海 印 序 生物 科技

首次

20

53

上海 黑 捷 士 电子

首次

20

54

上 海多宁 生物 科技

首次

20

55

上海 讯 斐 信息 科技

首次

20

56

上海 洁 臣 水处理 设备

首次

20

57

上海 砾 烽 智能 科技

首次

20

58

上 海朗 蔚 环保 科技

首次

20

59

上 海赛林 科技

首次

20

60

上海 景仁 医疗 科技

首次

20

61

上海 先 码 信息 科技

首次

20

62

上海 天 泽 机电

首次

20

63

上海 新 剑 机电 科技 发展

首次

20

64

上海 虎 宝 网络 科技

首次

20

65

上海 大 聚 信息 技术

首次

20

66

上海 勇 通 市政 工程 维护

首次

20

67

上海 天 覆 信息 科技

首次

20

68

上海 光 韵 达 数字 医疗 科技

首次

20

69

上海 卡 堂 网络 科技

首次

20

70

上海 斟 众 新 材料 科技

首次

20

71

上海 得 豆 信息 技术

首次

20

72

上海 宗 辰 网络 科技

首次

20

73

上海 佳 力士 机械

首次

20

74

上 海拜恩 机械 制造

首次

20

75

嘉默 传感 技术 (上海)

首次

20

76

上海 一 谈 网络 科技

首次

20

77

上海 明 材 教育 科技

首次

20

78

上 海克 立 司 帝 软件

首次

20

79

上海 伶 尔 亿 环境 工程

首次

20

80

上海 广 亿 信息 技术

首次

20

81

上海 迅 志 图像 科技

首次

20

82

上海 炉 石 信息 科技

首次

20

83

上海 三 朗纳米 技术

首次

20

84

上海 天诚 比 集 科技

首次

20

85

埃 视 森 智能 科技 (上海

首次

20

86

上海 汉 熵 新 材料 科技

首次

20

87

上海 楚 岳 实业

首次

20

88

上海 临港 至 胜 物 联网 科技

首次

20

89

上海 鸿 康 电器

首次

20

90

上 海安弗柯林 工业 科技

首次

20

91

上海 数 深 智能 科技

首次

20

92

上 海奥 龙 星 迪 检测 设备

首次

20

93

上海 电 姆 机器人

首次

20

94

上海 兴 韬 五金

首次

20

95

上海 均 诺 汽车 零部件

首次

20

96

上海 咖啡 猫 文化 传播

首次

20

97

上海 齐 网 网络 科技

首次

20

98

上海 申 菲 激光 光学 系统

首次

20

99

上海 聪 巢 信息 科技

首次

20

100

上 海赫 立 ​​智能 机器

首次

20

101

上海 畅 荔 智能 科技

首次

20

102

上海 皋 奋 工业 铝型材

首次

20

103

上海 幂 方 电子 科技

首次

20

104

上海 商 赛 科技 发展

首次

20

105

上海 昊 量 光电 设备

首次

20

106

上海 骑 骠 动物 保健 品

首次

20

107

上海 集 承 环保 技术

首次

20

108

上海 环 欣诺 机电 设备 制造

首次

20

109

上 海伊川 水 塑料 制品

首次

20

110

利 拓 密封 绝缘 技术 (上海

首次

20

111

申 消 智能 科技 (上海)

首次

20

112

上海 豫 源 电力 科技

首次

20

113

上海 凯斯 大 岛 精密 电子 制造

首次

20

114

上海 新 洲 包装 印刷

首次

20

115

东 漫 (上海) 电子 科技

首次

20

116

茸 明 汽车 科技 (上海)

首次

20

117

运 研 材料 科技 (上海)

首次

20

118

上海 医 贝 激光 技术

首次

20

119

上海 理想 万里 晖 薄膜 设备

首次

20

120

上海 国 龙 仪器 仪表

首次

20

121

上海 铮 信 生物 科技

首次

20

122

库 卡 机器人 制造 (上海)

首次

20

123

上海 旭 虹 精密 模具 制造

首次

20

124

上 海莫 派 新 材料 科技

首次

20

125

上 海瑞 起 新 材料 科技

首次

20

126

上海 安 恪 企业 管理 咨询

首次

20

127

上海 佳 谷 模具

首次

20

128

上海 航 裕 电源 科技

首次

20

129

上海 懒 狐 信息 科技

首次

20

130

国 以 贤 智能 科技 (上海

首次

20

131

德普 家用 电梯 (上海)

首次

20

132

上海 楷 威 光电 科技

首次

20

133

上 海赛迪斯 环保 科技

首次

20

134

()

首次

20

135

上海 财 治 食品

首次

20

136

上海 骅 骝 电子 科技

首次

20

137

上 海纽贝滋 营养 乳品

首次

20

138

上海 云汉 软件 技术

首次

20

139

上 海狄兹 精密 机械

首次

20

140

上海 赛 复 智能 科技

首次

20

141

上海 华 迪 建筑 五金 件

首次

20

142

上海 英 盛 分析 仪器

首次

20

143

望 汭 (上海) 自动化 技术

首次

20

144

上海 诚 淘 机械

首次

20

145

上海 睿 翊 医疗 科技

首次

20

146

冠 仕 (上海) 新 能源

首次

20

147

上海 新 蕊 光电 科技

首次

20

148

上海 帝 安 机械 设备

首次

20

149

上海 联 元 智能 科技

首次

20

150

上 海伊 纯 实业

首次

20

151

上海 洁 维 生物 工程

首次

20

152

上海 洋洋 大多 利 五金 制品

首次

20

153

上 海南 库 新 能源 技术

首次

20

154

咸 恒 (上海) 信息 科技

首次

20

155

上 海毓 鸣 网络 科技

首次

20

156

上海 君 信 印 务

首次

20

157

上海 舟 润 实业

首次

20

158

上海 柳 智 科技

首次

20

159

磊 神 智能 设备 (上海)

首次

20

160

上海 柒 合 城市 家具 发展

首次

20

161

上海 乘法 商务 咨询 服务

首次

20

162

上 海索鲁 馨 自动化

首次

20

163

上海 优 加利 健康 管理

首次

20

164

上海 睿 客气 动 技术

首次

20

165

上 海普恩海 汇 医学 检验 所

首次

20

166

上海 兆 莹 自控 设备

首次

20

167

上海 优 也 信息 科技

首次

20

168

上海 中 科 教育 装备 集团

首次

20

169

上海 祥 仓 包装 印刷

首次

20

170

上海 阅 凡 自动化 科技

首次

20

171

上海 旅 展 装饰 科技

首次

20

172

翊 工 动力 科技 (上海)

首次

20

173

上 海泽 厘 精密 机电 科技

首次

20

174

上海 贤 日 测控 科技

首次

20

175

上 海岳 源 环境 科技

首次

20

176

上海 环 数 信息 技术

首次

20

177

微 进 电子 科技 (上海)

首次

20

178

上海 华 支 电子 科技

首次

20

179

上 海辛 渐 新 能源 科技

首次

20

180

上海 施 依 洛 风机

首次

20

181

上海 润 牧 机电 设备

首次

20

182

上海 贤 世 智能 科技

首次

20

183

上 海凯 璟 生物 科技

首次

20

184

上海 馨 正 信息 科技

首次

20

185

上海 帝 广 机电 工程 技术

首次

20

186

上 海赛奕 机器人 科技

首次

20

187

上海 孚 邦 实业

首次

20

188

尝试 实业 (上海)

首次

20

189

康佩思 节能 技术 (上海)

首次

20

190

上海 莹亮 照明 科技

首次

20

191

上海 恒 脉 陶瓷 技术

首次

20

192

上 海思恩 装备 科技

首次

20

193

上 海艾 骏 机械

首次

20

194

鸿 珍 (上海) 智能 科技

首次

20

195

上 海思 彤 科技 发展

首次

20

196

上 海戈吉 网络 科技

首次

20

197

上海 袁 拓 自动化 科技

首次

20

198

上海 必 趣 医疗 科技

首次

20

199

上 海雷林 工业 设备

首次

20

200

上海 盛 普 机械 制造

首次

20

201

上海 柏格仕 厨卫

首次

20

202

上海 东 晟 源 日 化

首次

20

203

上海 信 标 机械

首次

20

204

上海 求 精 实业

首次

20

205

上海 郁 笙 电子

首次

20

206

上海 盘 毂 动力 科技

首次

20

207

上海 春 照 实业

首次

20

208

择 邻 新 能源 科技 (上海

首次

20

209

迪 必 尔 生物 工程 (上海

首次

20

210

上 海达 巧 康 新 材料 科技

首次

20

211

上海 正 菏 智能 设备 制造

首次

20

212

上 海艾 澜 达 环保 科技

首次

20

213

上海 涵 润 汽车 电子

首次

20

214

上海 成 运 医疗 器械

首次

20

215

上海 中 维 检测 技术

首次

20

216

上海 韧 致 医药 科技

首次

20

217

康百世 机电 (上海)

首次

20

218

上海 银 晓 科技

首次

20

219

上海 超 彩 油墨

首次

20

220

迈莱 孚 建筑 安全 科技 (上海

首次

20

221

上海 宝 时 供应 链 管理

首次

20

222

上海 奔 鼎 机电 设备 制造

首次

20

223

瑞珂福 (上海) 医疗 用品

首次

20

224

上海 樱花 塑料 制品

首次

20

225

上 海瑞 以 森 传感器

首次

20

226

上 海奕 己 信息 科技

首次

20

227

上海 汉 狮 智能 科技

首次

20

228

上海 通 正 铝合金 结构 工程 技术

首次

20

229

上 海卢 宏 精密 机械

首次

20

230

上海 锐 伟 电子 科技

首次

20

231

上海 派 诺 化工 科技

首次

20

232

上 海佐 尚智诚 产品 品牌 设计

首次

20

233

上海 寅 客 网络 科技

首次

20

234

上 海菲 姿 服饰

首次

20

235

上海 众 潮 信息 技术

首次

20

236

知 弗 (上海) 技术 服务

首次

20

237

科 建 高分子 (上海)

首次

20

238

上海 圣 治 光电 科技

首次

20

239

上海 乐 荟 包装 印刷

首次

20

240

上 海芮 豪 石油 设备 有限 责任

首次

20

241

米 儿 谷 (上海) 教育

首次

20

242

上 海伯 栎 新 材料 科技

首次

20

243

恒 携 (上海) 新 材料

首次

20

244

上海 网 钜 信息 科技

首次

20

245

上海 李氏 复 大 机电 科技

首次

20

246

上 海博科尼 制冷 设备

首次

20

247

卉 喆 自动化 系统 (上海)

首次

20

248

上海 进贤 机电 科技

首次

20

249

上海 医 时 信息 科技

首次

20

250

上海 茸 净 环保

首次

20

251

上 海博 栋 化学 科技

首次

20

252

开 异 智能 技术 (上海)

首次

20

253

上海 绿 羽 节能 科技

首次

20

254

上海 明 励 机械

首次

20

255

上海 帆 铭 机械

首次

20

256

上海 伟 隆 包装 设备

首次

20

257

上海 策 度 自动化 科技

首次

20

258

上海 弘 卓 网络 科技

首次

20

259

上海 优异 达 机电

首次

20

260

上 海艾 瓷 传感 科技

首次

20

261

上海 力 盛 赛车 文化

首次

20

262

上海 明 署 科技 发展

首次

20

263

上海 执 格 信息 科技

首次

20

264

上海 天 美 天平 仪器

首次

20

265

上海 众 新 五金

首次

20

266

上海 颀 普 静电 科技

首次

20

267

上海 鼎 州 光电 科技

首次

20

268

上海 英 弘 教育 培训

首次

20

269

上海 云 主 智能 科技

首次

20

270

上海 海 梵 控制 系统

首次

20

271

上海 云 懋 空气 处理 设备

首次

20

272

上 海曼杰 汽车 精密 零部件

首次

20

273

涂 耐 可 艾克 (上海)

首次

20

274

上 海波赫 驱动 系统

首次

20

275

豪威 光电子 科技 (上海)

首次

20

276

上海 科 年 电气 科技

首次

20

277

银蛇 (上海) 医疗 科技

首次

20

278

上海 梵 思 汽车 技术 服务

首次

20

279

风 骊 建材 (上海)

首次

20

280

捷 而 科 电 材 (上海

首次

20

281

上海 慈 元 阁 文化 传播

首次

20

282

上 海泰尔 包装 材料

首次

20

283

上海 美 客 铝 制品

首次

20

284

上海 恒 敬 电力 科技

首次

20

285

上海 沪 歌 智能 科技

首次

20

286

上海 皓 固 机械 工业

首次

20

287

上海 温 亨 电气 设备

首次

20

288

上海 星星 橡胶 制品

首次

20

289

上海 泉 超 电子 科技

首次

20

290

上 海凯 橙 家具

首次

20

291

音 芙 医药 科技 (上海)

首次

20

292

上 海凯仕 泵业 集团

首次

20

293

上 海普 临 智能 机电 设备

首次

20

294

上海 众 冠 智能 设备

首次

20

295

上海 裕 继 金属 制品

首次

20

296

上海 忆 尧 信息 技术

首次

20

297

上海 曌 睿 信息 科技

首次

20

298

上海 高 邦 印刷 材料

首次

20

299

上海 具 嘉 电子

首次

20

300

上海 大 汇 塑 业

首次

20

301

百 劲 (上海) 自动化 设备

首次

20

302

上海 竞 信 网络 科技

首次

20

303

上海 福聚 生 实业

首次

20

304

上 海艾 逻 思 智能 设备

首次

20

305

上 海嘉 及 精密 机械

首次

20

306

上 海沃凌 信息 科技

首次

20

307

汇 连 聚 (上海) 网络

首次

20

308

上 海伽 誉 生物 科技

首次

20

309

上海 骋 筑 燃气 技术

首次

20

310

上海 鼎 湘 自动化 科技

首次

20

311

上 海昭 能 坤 信息 科技

首次

20

312

上海 卫 岚 电子 科技

首次

20

313

上海 皓 腾 模型

首次

20

314

上 海杰邦 塑料 五金 制品

首次

20

315

上 海利 霸 电子 科技

首次

20

316

上海 妙 声 力 仪表

首次

20

317

上海 凝 兰 新 材料 科技

首次

20

318

上海 简 视 智能 科技

首次

20

319

上海 启 呈 信息 科技

首次

20

320

上海 光 华国瑞 物 联网 信息 科技

首次

20

321

万 绍德 环保 科技 (上海)

首次

20

322

上海 起 锐 自动化 设备

首次

20

323

上海 小 螺钉 互联网 科技

首次

20

324

上海 移 鸿 信息 科技

首次

20

325

劲 亚 (上海) 机械

首次

20

326

上海 弘 业 涂料 科技 发展

首次

20

327

上 海隆 满 电子

首次

20

328

上 海舒森 电子 科技

首次

20

329

上海 拼 历 客 信息 科技

首次

20

330

上海 昶 义 自动化 设备

首次

20

331

上海 通 芮斯克 土木工程 技术

首次

20

332

威黎 司 模具 技术 (上海)

首次

20

333

梯 伦 豪斯 机械 (上海)

首次

20

334

上海 珍 诚 机械

首次

20

335

安 洲 源 (上海) 环境

首次

20

336

睿 达 文化 传媒 (上海)

首次

20

337

上海 巨 蕴 网络 科技

首次

20

338

祥 饮 (上海) 实业

首次

20

339

上海 超星 实业

首次

20

340

上海 智慧 圆 科普 教育 设备

首次

20

341

上海 力 佳 新 材料 科技

首次

20

342

上 海凌 晗 电子 科技

首次

20

343

上海 矽 展 智能 科技

首次

20

344

上海 新 玖 金属 制品

首次

20

345

上 海泰 屹 信息 技术

首次

20

346

上海 茸 勍 机械 设备

首次

20

347

云图 元 睿 (上海) 科技

首次

20

348

上海 巨 昂 实业

首次

20

349

近 易 (上海) 信息 科技

首次

20

350

上海 脉 泽 光电 科技

首次

20

351

上海 峰峦 实业

首次

20

352

上海 复 坤 电子

首次

20

353

上海 世 岚 精密 模具 科技

首次

20

354

上海 钜 岭 工业 自动化

首次

20

355

上海 松江 飞 繁 电子

重新

5

356

威士 精密 工具 (上海)

重新

5

357

思达斯 易 能源 技术 (集团)

重新

5

358

上海 普利 生 机电 科技

重新

5

359

上海 积 成 慧集信 息 技术

重新

5

360

上 海希迈 机电 设备 制造

重新

5

361

布兰诺 工业 包装 材料 (上海)

重新

5

362

上海 春 黎 电子 实业

重新

5

363

上 海莱 帝 科技

重新

5

364

赫 盛 光电 (上海)

重新

5

365

上 海索达 传动 机械

重新

5

366

上海 科 弦 精密 工具

重新

5

367

嘉 艺 (上海) 包装 制品

重新

5

368

上 海诺雅克 电气

重新

5

369

上海 五 腾 金属 制品

重新

5

370

伟 本 智能 机电 (上海)

重新

5

371

上海 汇聚 自动化 科技

重新

5

372

生 工 生物 工程 (上海)

重新

5

373

上 海康 赛 制冷 设备

重新

5

374

上海 网 鱼 信息 科技

重新

5

375

上 海森 中 电器

重新

5

376

龙 工 (上海) 挖掘机 制造

重新

5

377

慧 镕 电子 系统工程

重新

5

378

上 海博 迅 医疗 生物 仪器

重新

5

379

上 海艾 乐 影像 材料

重新

5

380

复 盛 实业 (上海)

重新

5

381

上 海摩特威尔 自控 设备 工程

重新

5

382

龙 工 (上海) 叉车

重新

5

383

上海 宏 桐 实业

重新

5

384

上 海欣诺 通信 技术

重新

5

385

上海 航天 精密 机械

重新

5

386

上 海纳恩 汽车 技术

重新

5

387

上 海芬 能 自动化 设备

重新

5

388

上海 正泰 自动化 软件 系统

重新

5

389

上海 非 众 制冷 设备

重新

5

390

上海 法 信 机电 设备 制造

重新

5

391

艾 密 (上海) 科技

重新

5

392

上海 天一 高 德 机电 实业

重新

5

393

上海 允 英 医疗 科技

重新

5

394

上海 共 久 电气

重新

5

395

上 海迪凯 标识 科技

重新

5

396

上海 永明 机械 制造

重新

5

397

上 海朗 惠 包装 机械

重新

5

398

上海 万 雍 科技

重新

5

399

克 立 司 帝 控制 系统 (上海)

重新

5

400

上海 江 衡 软件 科技

重新

5

401

上海 知 普 信息 科技

重新

5

402

上海 世 德 子 汽车 零部件

重新

5

403

上 海伊 新 环保 科技 发展

重新

5

404

蒂森克 虏 伯 家用 电梯 (上海

重新

5

405

上海 龙胜 实业

重新

5

406

上海 三 克 激光 科技

重新

5

407

上海 玉 丹 药业

重新

5

408

上 海昱 章 电气 成套 设备

重新

5

409

上 海瑞 翊 信息 科技

重新

5

410

上海 沪 通 企业 集团

重新

5

411

上海 智 觉 光电 科技

重新

5

412

上海 尚 实 能源 科技

重新

5

413

宾得 励 精 科技 (上海)

重新

5

414

上 海威泽尔 机械 设备 制造

重新

5

415

恺 逊 自动化 科技 (上海)

重新

5

416

美联 钢结构 建筑 系统 (上海)

重新

5

417

上 海福 精 特 金属 装饰 材料

重新

5

418

上 海博 阳 新 能源 科技

重新

5

419

上海 益 通 科技

重新

5

420

威 迩 徕 德 电力 设备 (上海)

重新

5

421

上海 国 纪 电子 材料

重新

5

422

上海 国 龙 生物 技术 集团

重新

5

423

上 海邦 中 高分子 材料

重新

5

424

上海 悦 瑞三维 科技

重新

5

425

上 海奥 星 制药 技术 装备

重新

5

426

藤 仓 (上海) 通信 器材

重新

5

427

聚 威 工程塑料 (上海)

重新

5

428

大 工 科技 (上海)

重新

5

429

上海 乾 承 机械 设备

重新

5

430

上 海米 飞 网络 科技

重新

5

431

伟 攀 (上海) 机械 设备

重新

5

432

上 海康特 环保 科技 发展

重新

5

433

上海 缘 脉 环境 科技

重新

5

434

洗 福莱 网络 科技 (上海)

重新

5

435

上海 边 光 实业

重新

5

436

上海 乐 纯 生物 技术

重新

5

437

上海 耸 智 信息 科技

重新

5

438

上海 中 联 重 科 桩 工

重新

5

439

真 诺 测量 仪表 (上海)

重新

5

440

上海 咏 姿 时装

重新

5

441

上海 仪 达 空调

重新

5

442

上 海吉 控 传动系统

重新

5

443

上海 一 德 电气 科技

重新

5

444

欧马 腾 会展 科技 (上海)

重新

5

445

上海 美 谱 达 仪器

重新

5

446

上海 精 浜 传动 设备

重新

5

447

上海 阳 关 网络 信息 技术

重新

5

448

上 海史肯 图 信息 技术

重新

5

449

奥斯 机 (上海) 精密 工具

重新

5

450

上海 合 既得 动 氢 机器

重新

5

451

上海 纬 而 视 科技

重新

5

452

上海 灿 态 信息 技术

重新

5

453

美 尔森 电气 保护 系统 (上海

重新

5

454

上海 扬 盛 印 务

重新

5

455

上 海松 耐 智能 设备

重新

5

456

上海 亿 诺 焊接 科技

重新

5

457

昱 天 (上海) 新 材料

重新

5

458

汤 始建 华 建材 (上海)

重新

5

459

上 海埃科 燃气 测控 设备

重新

5

460

上 海卓 昕 瑞 供应 链 管理

重新

5

461

稻 朗 (上海) 电 塑

重新

5

462

上海 佳 鹭 新型 建材

重新

5

463

上海 数 恩 电气 科技

重新

5

464

上 海沃勒 起重 设备

重新

5

465

上海 联 泰 科技

重新

5

466

上 海思 客 琦 自动化 工程

重新

5

467

上海 意 迪尔 科技

重新

5

468

蔚 锐 信息 科技 (上海)

重新

5

469

上海 塑 尔 热流道 电气

重新

5

470

上海 健 麾 信息 技术

重新

5

471

上海 兆 力 电器 制造

重新

5

472

韦乐海 茨 (上海) 医药 设备

重新

5

473

上 海诺狄 生物 科技

重新

5

474

上海 克拉 电子

重新

5

475

丰 汉 电子 (上海)

重新

5

476

上海 晶华 胶粘 新 材料

重新

5

477

上海 绿 泽 生物 科技 有限 责任

重新

5

478

上海 仰 康 智能 科技

重新

5

479

上 海邦 文 电子 科技

重新

5

480

上海 芯 圣 电子

重新

5

481

上海 九 高 节能 技术

重新

5

482

上 海雅 宸 照明 电器

重新

5

483

上海 友 浦 塑胶

重新

5

484

上海 久 壬 信息 科技

重新

5

485

上海 天 信 网络 科技

重新

5

486

上海 伉 达 软件 技术

重新

5

487

上 海克 络 蒂 材料 科技 发展

重新

5

488

上 海威茨 堡 电梯

重新

5

489

上海 冠 驰 汽车 安全 技术

重新

5

490

上海 江南 制药 机械

重新

5

491

上海 易 视 计算机 科技

重新

5

492

上海 正 诚 机电 制造

重新

5

493

上海 鑫 毅 交通 工业

重新

5

494

上海 海蛟 交通 设备

重新

5

495

上海 御 胜 信息 科技

重新

5

496

() 汽车 电子 设备

迁入 高

20

497

上海 百 力 格 生物 技术

迁入 高

20

498

上海 仪 电 物理 光学 仪器

迁入 高

20

499

上 海仁基 互联网 科技

迁入 高

20

500

上海 紫 通 信息 科技

迁入 高

20

501

上 海莱 慎 生物 科技

迁入 高

20

502

上 海贝塔 建筑 科技

迁入 高

20

503

上海 致 研 智能 科技

迁入 高

20

504

戴天智 能 科技 (上海)

迁入 高

20

505

上海 恒润 申 启 展览 展示

迁入 高

20

506

上 海欧 畅 新 材料 科技

迁入 高

20

507

盈 祥 过滤 设备 (上海)

迁入 高

20

508

上海 竖排 网络 科技

迁入 高

20

509

齐亚斯 (上海) 物 联网 科技

迁入 高

20

510

上海 国 龙 生物 科技

迁入 高

20

511

上海 景 真 信息 科技

迁入 高

20

512

上海 语 路 医疗 科技

迁入 高

20

513

上海 英 波 声学 工程 技术

迁入 高

20

514

上海 扬 基 电子 科技

迁入 高

20

515

上海 融 康 汽车 设计

迁入 高

20

516

上海 仪 电 分析 仪器

迁入 高

20

517

上海 景 好 建筑工程

迁入 高

20

518

上海 海 越 赛尔 自动化 科技

迁入 高

20

519

朗 华 全能 自控 设备 (上海

迁入 高

20

520

上海 常住 体育运动 咨询

迁入 高

20

521

上海 大 因 多媒体 技术

迁入 高

20

522

上海 固 好 包装 机械

迁入 高

20

523

上海 良 治 电器 技术

迁入 高

20

524

上海 鼎天 时尚 科技

迁入 高

20


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -10-2020